تعرفه‌ها

در حال حاضر و در زمان تست سامانه، استفاده از مشاوروم، به جز هزینه مشاور، هیچ گونه هزینه ای برای مخاطبان ندارد.

ضمنا درآمدهای هر مشاور ماهیانه به حساب پارک واریز می گردد و پارک بر اساس توافق انجام شده با مشاوران خود تسویه حساب می نماید.