درباره مجریان

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین با همکاری شرکت ویدا تدبیر داده پرداز به عنوان مجریان طرح مشاوروم، کلیه فرآیندهای مرتبط با این سامانه را مدیریت می نمایند.