کیف پول

به منظور مدیریت حساب مالی یک کیف پول اختصاصی برای شما طراحی گردیده است.

دریافت حق‌الزحمه هر جلسه، درخواست تسویه حساب، لیست دریافت‌ها و پرداخت‌ها و امکانات دیگر در خصوص مدیریت مباحث مالی از طریق این کیف پول امکان‌پذیر است.

جهت تسویه حساب، بایستی یک شماره شبا از سیستم بانکی کشور به نام مالک این صفحه درج گردد و حداکثر ظرفیت مدت 2 روز کاری از زمان درخواست تسویه حساب وجه داخل کیف پول به طور کامل به این شماره شبا پرداخت می‌شود.