کد تخفیف

این بخش جهت ساخت و ارائه کد تخفیف به مخاطبان طراحی گردیده است.

در این بخش شما امکان تعریف کد تخفیف، درصد تخفیف و تعداد قابل استفاده را دارید. و هر یک از مخاطبان در صورت داشتن کد تخفیف معتبر در زمان پرداخت حق‌الزحمه می‌توانند متناسب با میزان درصد تخفیف، هزینه کمتری را پرداخت نمایند.